(نمرات و مشخصات شرکت کنندگان در دوره آموزشی  18 ساعته مدیران شرکتهای خدماتی ،پشتیبانی و فنی مهندسی شیراز  )

 

پیوست ها:
دانلود این فایل (13.pdf)تاریخ امتحان - 92/10/14،15،16[دوره سیزدهم ]43 kB
دانلود این فایل (23.pdf)تاریخ 93/12/23،24،25[دوره بیست و سوم]39 kB
دانلود این فایل (29.pdf)تاریخ امتحان - 94/5/24،25،26[دوره بیست و نهم]46 kB
دانلود این فایل (31.pdf)تاریخ 94/7/11،12،13[دوره سی و یک]75 kB
دانلود این فایل (322.pdf)تاریخ امتحان -94/9/8،9،10[دوره سی و دوم]59 kB
دانلود این فایل (34.pdf)تاریخ امتحان -94/10/28،29،30[دوره سی و چهارم]39 kB
دانلود این فایل (35.pdf)تاریخ امتحان -94/11/12،13،14[دوره سی و پنجم ]45 kB
دانلود این فایل (36نمرات.pdf)تاریخ امتحان- 94/12/9،10،11[دوره سی و ششم]41 kB
دانلود این فایل (37.pdf)تاریخ امتحان 95/1/22،23،24[دوره سی و هفتم ]39 kB
دانلود این فایل (38.pdf)تاریخ امتحان 95/2/13،14،15[دوره سی و هشتم]55 kB
دانلود این فایل (39.pdf)تاریخ امتحان 95/2/28،29،30[دوره سی و نهم ]64 kB
دانلود این فایل (8.pdf)تاریخ امتحان - 92/2/23،24،25[دوره هشتم]68 kB
دانلود این فایل (amozesh 10.pdf)تاریخ امتحان -16،17،18/6/92[ ]88 kB
دانلود این فایل (amozesh 11.pdf)تاریخ امتحان -13،14،15/7/92[ ]59 kB
دانلود این فایل (amozesh 12.pdf)تاریخ امتحان -10،11،12/9/92[ ]115 kB
دانلود این فایل (amozesh 14.pdf)تاریخ امتحان -17،18،19/12/92[ ]47 kB
دانلود این فایل (amozesh 15.pdf)تاریخ امتحان -20،21،22/12/92[ ]45 kB
دانلود این فایل (amozesh 16.pdf)تاریخ امتحان -30،31/1/93و 1/2/93[ ]42 kB
دانلود این فایل (amozesh 17.pdf)تاریخ امتحان -10،11،12/3/93[ ]62 kB
دانلود این فایل (amozesh 18.pdf)تاریخ امتحان -13،14،15/5/93[ ]59 kB
دانلود این فایل (amozesh 19.pdf)تاریخ امتحان -14،15،16/7/93[ ]54 kB
دانلود این فایل (amozesh 5.pdf)تاریخ امتحان -24،25،26/7/91[ ]103 kB
دانلود این فایل (amozesh 6.pdf)تاریخ امتحان -2،3،4/10/91[ ]89 kB
دانلود این فایل (amozesh 7.pdf)تاریخ امتحان -7،8،9/12/91[ ]101 kB
دانلود این فایل (amozesh 9.pdf)تاریخ امتحان -8،9،10/4/92[ ]63 kB
دانلود این فایل (amozesh20.pdf)تاریخ امتحان -17،18،19/8/93[دوره بیستم]62 kB
دانلود این فایل (d30.pdf)تاریخ امتحان - 94/6/9،10،11[دوره سی]70 kB
دانلود این فایل (dor28.pdf)تاریخ امتحان - 94/5/17،18،19[دوره بیست و هشتم]50 kB
دانلود این فایل (doreh26.pdf)تاریخ امتحان -94/3/23،24،25[دوره بیست و ششم ]43 kB
دانلود این فایل (doreh27.pdf)تاریخ امتحان - 94/5/3،4،5[دوره بیست و هفتم]86 kB
دانلود این فایل (nobat1.pdf)تاریخ امتحان -1،2،3/12/90[ ]48 kB
دانلود این فایل (nobat2.pdf)تاریخ امتحان -20،21،22/12/90[ ]46 kB
دانلود این فایل (nobat3.pdf)تاریخ امتحان -18،19،20/2/91[ ]56 kB
دانلود این فایل (nobat4.pdf)تاریخ امتحان -12،13،14/4/91[ ]56 kB
دانلود این فایل (نمرات 33نهایی.pdf)تاریخ امتحان -94/10/5،6،7[دوره سی و سوم ]60 kB
دانلود این فایل (نمرات نهایی روی سایت.pdf)تاریخ 93/10/22،23،24[(دوره بیست و یکم)]52 kB
دانلود این فایل (نمره 24 سایت.pdf)تاریخ امتحان - 94/2/5،6،7[دوره بیست وچهارم]42 kB
دانلود این فایل (نهایی.pdf)تاریخ 93/12/5T6T7[دوره بیست و دوم]46 kB
دانلود این فایل (نهایی2.pdf)تاریخ امتحان - 94/2/19،20،21[دوره بیست و پنجم]40 kB
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش 18 ساعته نتایج دوره آموزشی آموزش نتایج دوره آموزشی