جهت شرکت در دوره های آموزشی 18 ساعته مدیران شرکتهای خدماتی ،پشتیبانی و فنی مهندسی شیراز لطفا مدارک زیر

را به انجمن صنفی تحویل نمایید :

توجه : 

             کلاسها برای مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره در شرکت صورت میگیرد .

 

 

1-کپی کارت ملی

2-کپی آگهی تاسیس -تغییرات اعضا هیئت مدیره

3-تعهد نامه

 4-فیش واریزی به مبلغ  ریال به حساب بانک صادرات 0102629642005

 

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی آموزش 18 ساعته مدارک (جهت آموزش 18 ساعته)