تاریخچه انجمن

 

رزومه انجمن صنفي كارفرمايي مديران شيراز :

       سازمانهای غیردولتی مرتبط با دوایر دولتی و خصوصی که به اختصار  NGOنامیده می شوند در دنیای معاصرجایــگاه و نقش مهمی دارند .روند حرکت جوامع پیشرفته به سوی واگذار کردن امور به این سازمانه و تلاش چشمگیر این سازمانها در جهت حل مسائل و مشکلات افراد  مجموعه های تشکیل دهنـده بـرمبنای تـوانـایی ها و قابـلیـت های محلی است.سازمانهای غیر دولتی ،گروه ها یـا مؤسسات غـیر انـتفـاعی خـارج از ساخـتارهای سیاسی،لیکن به استناد سیاست کلی نظام نهادینه و سازماندهی می شود تا به برخی اهداف اجتماعی خاص اهتمام ورزند .دامنه فعالیت آنها شامل تحقیق ،انتشار اطلاعات،آموزش و بررسی و کنترل می باشد.اندازه NGOها نیز از گروه های کوچک در یک اجتماع خاص تا گروه های بسیار بزرگ با حوزه ملی یا بین المللی رادر بر می گیرد. انجمن صنفی کار فرمایی مدیران شرکتهای خدماتی استان فارس نیز یکی از نمونه های NGOهای فعال می باشد که در تاریخ 01/02/1375 با انتخابات رسمی  وبا حضور نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی فارس تأسیس گردید .انجمن در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و مطابق آیین نامه چگونگی تشکیل ،حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن صنفی و کانون های مربوط ،مصوب 06/01/1371 در جلسه مجمع عمومی مؤسس و انتخاب هیئت مدیره ،بازرسان انجمن نماینده اداره کل کارو امور اجتماعی استان فارس در تاریخ01/12/1375تأسیس و برابر گواهینامه شماره 2/ 8001مورخه18/01/1376 به شماره ثبت 118/الف ص در اداره کل کار و امور اجتماعی استان فارس به ثبت رسیده است.

اولین دوره انتخابات هیئت مدیره سال 75 انجام شد که اعضاء آن متشکل از 3 نفر اصلی ،2 نفر علی البدل،و بازرس 1نفر اصلی،1نفر هم علی البدل بوده است وپس از آن در سال های 78 یا دومین دوره، 81 تا 84 سومین دوره،84 تا87 چهارمین دوره انتخابات بدون هیچ تغییری و طبق روال دوره های قبل انجام شده است.در انتخابات سال 87 تعداد اعضای هیئـت مدیره به 5 نفر اصلی،3 نفر علی البدل و بازرسین3نفر اصلی و2نفر علی البدل تغییر یافت در همان سال تغییراتی نیز در اساسنامه صورت گرفت ،در سال 88 انتخابات جدید هیئت مدیره و بازرسی صورت گرفت که در حال حاضر با تعداد5 نفر اعضای اصلی هیئت مدیره و 3نفر بازرس اصلی اداره می شود.

 موضوع فعالیت انجمن :

حیطه فعالیت انجمن صنفی طبق ماده 4 اساسنامه شرکت هایی را در بر می گیــردکه موضوع فعالیت آنها حداقل در یکی از رشته های زیر قرار می گیرد:

1-امور حمل و نقل: شامل رانندگی و اداره امور نقلیه

2-تـعمیر و نـگهداری :تـجهیزات و وسایـل اداری(به غیر از امور رایانه)خدمات فنی خودرو،ساختمان ها تجهیزات و وسایل مخابراتی و ارتباطی،ابنیه و خطوط راه آهن

3-امور آشپز خانه و رستوران:شامل تهیه و توزیع غذا،اداره رستوران و بوفه

4- خدمات عمومی : شامل تنظیفات،نامه رسانی، نگهبانی،پیشخدمتی،امور آبدارخانه،خدمات پاسخگویی  

5- نگهداری و خدمات فضای سبز:شامل خدمات باغبانی،نگهداری فضای سبز

6-امور تأسیساتی: شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات برودتی و حرارتی

7-امور چاپ و تکثیر

کمیته انجمن صنفی کار فرمایی:

1-     کمیته آموزش و تحقیقات و خدمات نیروی انسانی 

2-     کمیته رفاهی

3-     کمیته پشتیبانی و تدارکات

4-     کمیته آمارو اطلاعات برنامه ریزی

5-     کمیته حل اختلاف

6-     کمیته حقوقی

7-     کمیته بررسی و تدوین آیین نامه

 8-     کمیته فرهنگی

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تاریخچه انجمن