تشکیل هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات درخصوص رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گذار

پیوست ها:
دانلود این فایل (رسیدگی به دعاوی.pdf)رسیدگی به دعاوی.pdf[ ]259 kB
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی تشکیل هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات درخصوص رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گذار- سال 1398