به اطلاع کلیه اعضا محترم انجمن می رساند جهت اخذ تایید صلاحیت ایمنی به انجمن صنفی شرکتهای خدماتی ،پشتیبانی و فنی مهندسی شیراز  (واقع در فلکه ارتش)و کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان فارس(واقع در خیابان هفت تیر هدایت غربی )   مراجعه نمایید .

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی اطلاعیه در خصوص اخذ صلاحیت ایمنی