نتایج سال 97

پیوست ها:
دانلود این فایل (59.pdf)تاریخ امتحان 97/1/28[دوره پنجاه و نهم ]43 kB
دانلود این فایل (61.pdf)تاریخ امتحان 97/3/29[دوره شصت و یکم ]43 kB
دانلود این فایل (62.pdf)تاریخ امتحان 97/4/26[دوره شصت و دوم ]43 kB
دانلود این فایل (63.pdf)تاریخ امتحان 97/5/16[دوره شصت و سوم ]42 kB
دانلود این فایل (64.pdf)تاریخ امتحان 97/5/30[دوره شصت و چهارم]45 kB
دانلود این فایل (65نهایی نمرات .pdf)تاریخ امتحان 97/7/10[دوره شصت و پنج]37 kB
دانلود این فایل (66نهایی  نمرات.pdf) تاریخ امتحان 97/8/14[دوره شصت و ششم]43 kB
دانلود این فایل (67.pdf)تاریخ امتحان 97/9/20[دوره شصت و هفتم]45 kB
دانلود این فایل (68.pdf)تاریخ امتحان 97/10/11[دوره شصت و هشتم]38 kB
دانلود این فایل (69.pdf)تاریخ امتحان 97/11/15[دوره شصت و نهم]42 kB
دانلود این فایل (70.pdf)تاریخ امتحان 97/12/14[دوره هفتاد]40 kB
دانلود این فایل (n60.pdf)تاریخ امتحان 97/2/19[دوره شصت ]51 kB
شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی نتایج سال 97